Brand Manager

KHỐI VĂN PHÒNG Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Phân tích P&L, xây dựng cơ chế cho các chương trình khuyến mãi cho chuỗi nhà hàng …
- Phân tích thị trường, cảm nhận người tiêu dùng nhằm xây dựng các chương trình phát triển thương hiệu
- Định hướng cho PR, tìm kiếm phương thức PR với các media agency
- Đưa phương hướng, yêu cầu thiết kế cho các vật phẩm Marketing
- Phân tích số liệu, đánh giá hiệu quả kinh doanh của các chương trình
- Đào tạo đội ngũ nhân viên
- Phân công công việc và giám sát hoạt động của các nhân sự trong khu vực chịu trách nhiệm
- Tạo động lực làm việc cho các nhân viên dưới quyền.
- Tham gia vào kế hoạch, định hướng chiến lược marketing dài hạn
- Phụ trách Perfomance Appraisal cho các nhân viên trực tiếp quản lý
- Gương mẫu, tham gia tích cực vào phổ biến Corporate Culture
- Thực hiện BDA (Breakdown Analysis) để phát triển hệ thống
- Đảm bảo tính bảo mật cần thiết trong các công việc được giao

Ứng tuyển ngay

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển