Chuyên viên cao cấp Quản lý kế hoạch

KHỐI VĂN PHÒNG Toàn thời gian

Mô tả công việc

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Chịu trách nhiệm quản lý và giám sát tất cả các dự án/OKRs của công ty và đảm bảo các dự án được triển khai đúng tiến độ và đạt chất lượng;
 • Phối hợp cùng các phòng/ban liên quan xây dựng hệ thống, chỉ tiêu đánh giá quản lý hiệu quả các dự án, OKRs. Tổ chức chấm điểm ghi nhận kết quả dự án, OKRs

TRÁCH NHIỆM CHÍNH

 • Phối hợp với các phòng/ban liên quan xây dựng kế hoạch triển khai dự án/OKR và cập nhật lên hệ thống quản lý của công ty.
 • Kiểm soát, đánh giá định kỳ/đột xuất về các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện kế hoạch. Từ đó, đề xuất phương án giải quyết và phối hợp triển khai để đảm bảo kế hoạch tổng thể đã được phê duyệt.
 • Tổng kết kết quả dự án và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả dự án.
 • Phối hợp cùng các phòng/ban liên quan xây dựng hệ thống, chỉ tiêu đánh giá quản lý hiệu quả các dự án, OKRs. Tổ chức đánh giá chất lượng và ghi nhận kết quả dự án, OKRs.
 • Nghiên cứu các phương pháp, ứng dụng công nghệ trong việc thực thi các báo cáo để đảm bảo tính chính xác và nhanh chóng.

NHIỆM VỤ CHI TIẾT

Nhiệm vụ 1: Quản lý giám sát tiến độ dự án/OKRs:

 • Phối hợp với các phòng/ban liên quan xây dựng kế hoạch triển khai dự án/OKR và cập nhật lên hệ thống quản lý của công ty
 • Tổ chức giám sát, đôn đốc thường xuyên tiến độ công việc của các phòng/ban chuyên môn đảm bảo thực hiện đúng theo kế hoạch đã được phê duyệt.
 • Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (tuần, tháng, quý, năm) hoặc đột xuất về tình hình thực hiện công việc của các phòng/ban trong Công ty.
 • Theo dõi, cập nhật thông tin dự án thường xuyên để kịp thời lên phương án bổ sung hoặc điều chỉnh kế hoạch chi tiết trình Ban Giám Đốc.

Nhiệm vụ 2: Tổ chức đánh giá chất lượng và ghi nhận kết quả dự án, OKRs

 • Tổng kết kết quả dự án và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả dự án.
 • Phối hợp cùng các phòng/ban liên quan xây dựng chỉ tiêu đánh giá quản lý hiệu quả các dự án, OKRs. Tổ chức đánh giá chất lượng và ghi nhận kết quả dự án, OKRs.

Nhiệm vụ 3: Tham gia xây dựng hệ thống quản lý dự án/OKRs

 • Phối hợp cùng các phòng/ban liên quan xây dựng hệ thống quản lý dự án, quản lý OKRs của công ty.

YÊU CẦU / CHUYÊN MÔN

 • Tốt nghiệp đại học/trên đại học hệ chính quy, loại Khá trở lên, chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế hoạch hoặc các ngành liên quan;
 • Am hiểu kiến thức về quản lý kế hoạch, các phương pháp quản lý kế hoạch và đánh giá kết quả công việc của dự án, OKRs
 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong đó 03 năm về quản lý kế hoạch
 • Kiến thức và kỹ năng về cơ sở dữ liệu (Smartsheet, Excel ở mức thành thạo, Power Query, Power pivot ở mức cơ bản)
 • Có kỹ năng quản lý, sắp xếp, xử lý công việc khoa học; tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin; tư duy hệ thống, logic.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển