QC Executive

KHỐI VĂN PHÒNG Toàn thời gian

Mô tả công việc

  • Thực hiện kiểm tra checklist các nhà hàng trong hệ thống của công ty như: GoGi House, Sumo, Kichi Kichi, Ashima, Manwah, Hutong... về mảng Food Safety và Hygiene.
  • Đánh giá chất lượng Nhà hàng kiểm tra và Báo cáo kết quả đánh giá.
  • Kiểm tra phát hiện các mối nguy cơ và đưa ra các phương pháp thích hợp để giải quyết các vấn đề phát sinh.
  • Training về VSATTP, môi trường cho các nhân viên Nhà hàng đồng thời tìm hiểu các phương pháp cải tiến vận hành để đem lại hiệu quả công việc.
  • Báo cáo công việc
  • Một số nhiệm vụ khác từ Trưởng Bộ phận

Ứng tuyển ngay

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển