QC Executive

KHỐI VĂN PHÒNG Toàn thời gian

Mô tả công việc

Thực hiện kiểm tra checklist các nhà hàng trong hệ thống của công ty như: GoGi House, Sumo, Kichi Kichi, Ashima, Manwah, Hutong... về mảng Food Safety và Hygiene.

Đánh giá chất lượng Nhà hàng kiểm tra và Báo cáo kết quả đánh giá.

Kiểm tra phát hiện các mối nguy cơ và đưa ra các phương pháp thích hợp để giải quyết các vấn đề phát sinh.

Training về VSATTP, môi trường cho các nhân viên Nhà hàng đồng thời tìm hiểu các phương pháp cải tiến vận hành để đem lại hiệu quả công việc.

Báo cáo công việc

Một số nhiệm vụ khác từ Trưởng Bộ phận

Ứng tuyển ngay

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển